Algemene ledenvergadering

Uitnodiging

          
Hierbij nodigen wij u (leden van Sp.Eefde) uit voor de Algemene Ledenvergadering  van Sp.Eefde op maandag 9 oktober 2017 in de kantine van ons clubgebouw; aanvang: 20.00 uur


Agenda

1.    Opening
2.    Notulen vergadering 10-10-2016
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag secretaris
5.    Verslag jeugdbestuur
6.    Verslag penningmeester 
7.    Verslag kascommissie
8.    Benoeming kascommissie
9.    Pauze
10.    Kantine prijzen
11.    Beleidsplan 2017 – 2020 (zie website)
12.    Bestuursverkiezing 
                                        
Aftredend en niet herkiesbaar:    Jeroen van Zeijts (Gebouwen en Terreinen)
           
Al geruime tijd wordt de vacante bestuurszetel Technische Zaken waargenomen door de voorzitter. Door het niet herverkiesbaar zijn van Jeroen van Zeijts  (bestuurszetel Gebouwen en Terreinen) ontstaat er nog een vacature binnen het bestuur. Het is meer dan wenselijk dat de twee openstaande vacante bestuurszetels, te weten die van Technische zaken en Gebouwen/Terreinen  worden ingevuld.

Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris.                
                                   
14    Rondvraag
15.    Sluiting.

Het financieel overzicht 2016 / 2017 alsmede de begroting van 2017 / 2018  liggen vanaf 19.00 uur voor alle leden ter inzage in de kantine van het clubgebouw. 

Reacties zijn gesloten.