Lidmaatschap

Contributie v.v. Sportclub Eefde

De contributie van v.v. Sportclub Eefde bedraagt per jaar m.i.v. 1 januari 2024:

35+ of 45+ voetbal € 100,00 (incl. € 23,00 kledingfonds)
Senioren (heren/dames >17 jaar) € 190,00 (incl. € 23,00 kledingfonds)
Junioren (13 t/m 17 jaar) € 150,00 (incl. € 23,00 kledingfonds)
Pupillen (5 t/m 12 jaar) € 125,00 (incl. € 23,00 kledingfonds)
Kabouters (tot 5 jaar)  € 50,00 (geen bijdrage kledingfonds)
Walking football (60+) € 65,00
Niet spelende leden € 65,00
Donateurs minimaal € 15,00

Bovenstaande contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 november 2023. Voor vragen over de contributies kan gemaild worden naar contributies@sp-eefde.nl.

Alles geldt voor zowel jongens als meisjes. De contributie wordt in twee gedeelten, juli en januari, door middel van automatische incasso geïnd. Indien meer dan drie leden uit eén gezin komen, heeft het vierde (jongste) lid vrijstelling van contributie.De contributie is men voor een heel seizoen verschuldigd. Via onderstaande button is het aanmeldings- en machtigingsformulier te downloaden.

lidworden

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@sp-eefde.nl) te geschieden bij de secretaris (Julianalaan 3, 7211 GS Eefde) en wel voor 31 mei van elk jaar. Tussentijds, uitsluitend wegens verhuizing of op medische gronden.

Kledingsfonds –Centrale kledinginkoop

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 2008-2009 is besloten dat werd overgegaan tot het instellen van een kledingfonds voor alle spelende leden. Dit betekent dat ieder spelend lid per jaar een bedrag bijdraagt. Het huidige bedrag is € 23,00. Hiervoor wordt door de vereniging centraal de inkoop verzorgd van het complete tenue: shirt, broek en kousen, waarbij wordt uitgegaan van een gebruiksperiode van 4 jaar.

Kortingsmogelijkheden

De kleding zal verzorgd gaan worden door Houx Sport uit Zutphen ( Nieuwstad 13-17 ). Met Houx Sport is overeengekomen dat alle andere sportattributen met minimaal 10 % korting kunnen worden ingekocht. Ieder spelend lid en leider / trainer krijgt te zijner tijd de beschikking over een speciale kortingskaart.

Speciaal voor alle Eefde leden zal Houx Sport elke jaar in augustus een paar extra “koopavonden” instellen. Tijdens deze avonden zullen ook artikelen met extra kortingen worden aangeboden. Hierover wordt ieder nog nader worden geïnformeerd.


Gedragscode bij Sportclub Eefde

Eén van de mogelijkheden om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van een gedragscode bij onze vereniging. Een gedragscode bevat regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels worden in een code vastgelegd. Door aan onze leden binnen Sportclub Eefde duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maken we ook meteen aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Voor elke doelgroep zijn normen opgesteld, waaraan men zich moet houden. Deze moeten voor iedereen helder zijn. Het is daarom van groot belang dat elk lid van 
Sp Eefde van deze gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscode houdt.

Daarom ook dat…:

Dat alle leden de gedragscode op schrift ter hand wordt gesteld en deze gedragscode ook is te downloaden vanaf de website van de vereniging. (In de vorm van een uittreksel) de gedragscode in het clubhuis zichtbaar zal worden opgehangen. Met de leden zal worden gecommuniceerd dat een ieder toeziet op handhaving van de gedragscode en die leden steunt die bij schendingen van de gedragscode hier tegen optreden. Een in te stellen ‘Incidentencommissie’ het platform is waar grove schendingen van de gedragscode kunnen worden gemeld. (zie ook het pdf-bestand)

Klik hier om de gedragscode van Sportclub Eefde te bekijken.