Uitnodiging Algemene Ledenvergadering / Notulen 2017

Hierbij nodigen wij u (leden van Sp.Eefde) uit voor de Algemene Ledenvergadering van Sp.Eefde op maandag 8 oktober 2018 in de kantine van ons clubgebouw; aanvang: 20.00 uur

Agenda

 • 1. Opening
 • 2. Notulen vergadering 9-10-2017
 • 3. Ingekomen stukken
 • 4. Verslag secretaris
 • 5. Verslag jeugdbestuur
 • 6. Verslag penningmeester
 • 7. Verslag kascommissie
 • 8. Benoeming kascommissie
 • 9. Pauze
 • 10. Contributie verhoging i.v.m. wettelijke BTW verhoging (6 naar 9%)
 • 11. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en verkiesbaar: Marc Majoor (Voorzitter)
  • Aftredend en verkiesbaar: Jeroen Snijders Blok (Alg. Zaken)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Ester Engberts (Jeugdcommissie)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Pelskamp (Penningmeester)

Al geruime tijd wordt de vacante bestuurszetel Technische Zaken en de vacante bestuurszetel Gebouwen en Terreinen waargenomen door de voorzitter. Door het niet herkiesbaar zijn van Ester Engberts (bestuurszetel Jeugdcommissie) en Jeroen Pelskamp (bestuurszetel Penningmeester) ontstaan er nog twee vacatures binnen het bestuur.

Het is meer dan ook wenselijk dat de twee (sinds vorig jaar) openstaande vacante bestuurszetels, te weten die van Technische zaken en Gebouwen/Terreinen, maar ook de bestuurszetel Jeugdcommissie en bestuurszetel Penningmeester worden ingevuld. Het voortbestaan van onze vereniging als goed lopende organisatie komt in gevaar.

Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris.

 • 12. Rondvraag
 • 13. Sluiting.

Het financieel overzicht 2017 / 2018 alsmede de begroting van 2018 / 2019 liggen vanaf 19.00 uur voor alle leden ter inzage in de kantine van het clubgebouw. Concept verslag Alg. Ledenvergadering van 9 oktober 2017 en de uitnodiging voor 8 oktober 2018 staan op de website.

Notulen 2017

De notulen van de jaarvergadering 2017 zijn hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.